NRCA & Aus Ch Oberschoen Black Ash Oberschoen Checkmate Diabolo vom Agram Berg (Cro) Oberschoen Hey True Blue
Ch Oberschoen Absolute NRCA Ch Oberschoen Bewitched Blickscharf Wicked Winsome Oberschoen Little Bewdy
Jahzorn Deja Blue Stevmar Dreamer Ch Jahzorn Embossed In Blue Oberschoen My Arkangel Ch Jahzorn Excuse Me I'm Blue Jahzorn Gift From The Blue

Jahzorn Deja Blue - "Schoen"


Photos

Schoen

Schoen  Schoen

Schoen  Schoen

[Top of Page]

Pedigree

Brabantsia Diesel Vaturbo V D Runderkraal
(IMP NDL)
NDL & INT Ch
Arko VD Runderkraal IPOIII (NDL)
Amboss Vom Siebertal SCHH III
(GMY)
Pasja Chantal VD Runderkraal
(NDL)
Jenny VD Runderkraal Habor VD Runderkraal
(NDL)
Rono VD Runderkraal
(NDL)
Aust Ch
Brabantsia Illsa
Ikarus Von Alt Mengenich
(IMP GMY)
INT Ch
Iwan Von Fusse Der Eifel SCHHIII
Hexe VD Rather Hoho SCHHI
NDL & INT Ch
Arko VD Runderkraal IPOIII (NDL)
Amboss Vom Siebertal SCHHIII
(GMY)
Pasja Chantal VD Runderkraal
(NDL)

Aust Ch
Jahzorn Blue About You

 Aust Ch
Sanduka Wat a Stopper CD
(IMP NZ)
ENG Ch
Yorlanders Solid Gold
ENG Ch
Pendley Goldfinch
ENG Ch
Chesara Dark Hunters Dawn From Yorlander
Kassmax Hazey Dawn of Yorlander
(IMP UK)
ENG Ch
Rottsann Classic Crusader of Vormund
Jagen Blue Feral of Kassmax
Aust Ch
Jagen Out Of The Blue
(IMP UK)
ENG Ch
Poirot Wham
Chesara Dark Harry
Poirot Jocana
Anuschka Von Alt Mengenich
(IMP GMY)
Attila Von Der Kolner Bucht
Alfa Vom Hause Gronemann

[Top of Page]

Critiques

Click any of the images below to enlarge

Schoen
RCV - Feb/March 1998
Schoen
RCSA - October 1998
Schoen
RCV - Oct/Nov 1998

[Top of Page]


Oberschoen Rottweilers